Club van het Jaar
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing “Sport- en Cultuurclub van het Jaar” (hierna: “de Verkiezing”). De Verkiezing wordt georganiseerd door NOC*NSF, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09059703 (hierna: de Organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 
 2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 
 3. Genomineerde: een in Nederland statutair gevestigde vereniging of stichting die aan de hierna beschreven deelnamevoorwaarden voldoet en waarop gedurende de stemperiode gestemd kan worden.
 4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
 5. Partners: NOC*NSF organiseert de Verkiezing met de partners Rabobank Nederland, Kunstbende, het LKCA en de Persgroep.
 6. Stemperiode: de periode waarin stemmers hun stem op een club kunnen uitbrengen.
 7. Prijswinnaar: de genomineerde die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.
 8. Website: https://www.clubvanhetjaar.nl
 9. Gebruiker: gebruiker van de Website. 

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Verkiezing en op ieder gebruik van de Website. Door deelname aan de Verkiezing als Genomineerde of als Stemmer en/of gebruik te maken van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3. Specificatie Verkiezing

 1. De Verkiezing heeft als doel: de sport- en cultuurclubs in de schijnwerpers te zetten zodat duidelijk zichtbaar wordt wat de kracht en maatschappelijke relevantie van clubs is.
 2. Clubs kunnen zich van 2 april t/m 13 mei 2019 inschrijven.
 3. De Stemperiode loopt van 6 mei t/m 7 juni 2019
 4. De Prijzen voor de landelijke Winnaar Sportclub van het Jaar en Cultuurclub van het Jaar zijn: 1 masterclass afgestemd op de behoefte van de vereniging en een professionele verenigingsfilm. Alle gemeente-, en provinciewinnaars in de categorie sport en cultuur ontvangen een plaquette waarop staat dat zij gemeente-, of provinciewinnaar zijn.

4. Deelnamevoorwaarden Genomineerden

Om als Genomineerde aan de Verkiezing deel te kunnen nemen dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Aanmelding van de Genomineerde heeft plaatsgevonden via het inschrijfformulier op de Website;
 2. Genomineerde is een statutair binnen Nederland gevestigde vereniging of stichting;
 3. Genomineerde is aangesloten bij een landelijke sportbond die op haar beurt aangesloten is bij NOC*NSF ofwel Genomineerde biedt een cultuurdiscipline aan zoals bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- dans, beeldende kunst, muziek, theater, literatuur en schrijven en circus;
 4. Voor cultuurclubs geldt dat hun kerntaak zich richt op het bieden van activiteiten op het gebied van cultuurbeoefening, in (één van) de disciplines dans, theater, muziek, circus, creatief schrijven of beeldende kunst. Clubs die zich met name richten op de organisatie van een terugkerend of eenmalig evenement zijn uitgesloten van deelname.
 5. De Genomineerde is financieel gezond: een positief eigen vermogen en een positief saldo op de meest recente jaarrekening. Indien gewenst versterkt de genomineerde aan de organisatie de meeste recente jaarrekening waar dit uit blijkt.
 6. De Organisatie heeft te allen tijde het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik of onsportieve deelname aan de Verkiezing, zoals bedoeld in art. 5.4 van deze Algemene voorwaarden, zonder opgaaf van redenen een Genomineerde te diskwalificeren.
 7. Aan de deelname aan de Verkiezing zijn, naast de gebruikelijk kosten voor toegang en gebruik van het internet, geen kosten verschuldigd.
 8. Genomineerden geven door deel te nemen aan de Verkiezing toestemming aan de Organisatie om hun naam en/of logo, het opgegeven verenigingsverhaal bij de aanmelding evenals mogelijke foto's van de overhandiging van de prijs voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Verkiezing te gebruiken.  

5. Deelnamevoorwaarden Stemmer

 1. Deelnemen aan de Verkiezing is mogelijk voor: natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 2. Van deelname aan het stemmen zijn uitgesloten:
  1. medewerkers van de Organisatie of een van de Partners die direct in organisatorische zin betrokken zijn bij de Verkiezing;
  2. andere personen die op enigerlei wijze direct en/of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de Verkiezing.
 3. Aan deelname aan de Verkiezing zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang en gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.
 4. Een Stemmer mag in elke categorie maximaal 1 keer per e-mail een stem uitbrengen. Er kan pas een stem in de andere categorie worden uitgebracht, indien de eerder uitgebrachte stem is bevestigd. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. Stemmen met zeer lage rapportcijfers die worden uitgebracht op andere Genomineerden worden verwijderd en ook dit kan gevolgen hebben voor een Genomineerde.
 5. De Organisatie heeft het te allen tijde het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik of onsportieve deelname aan de Verkiezing, zonder opgaaf van redenen een Stemmer en/of een Genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een Genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.
 6. Tijdens de nominatie- of stemprocedure kan aan het bestuurs- of clublid of de stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven aan de organisatie en/of partners van de verkiezing om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. U kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat u ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.
  De organisatie en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

6. Voorwaarden gebruik Website

 1. De Website mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie. 
 2. Het gebruik van de Website komt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de Organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.
 3. Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de Website in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De Organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.
 4. Gebruikers van de Website zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich brengt. De Organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.
 5. Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks op de Website zijn bedoeld ter informatie van de Gebruiker. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de Organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De Organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.
 6. Via deze Verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De Organisatie van de Verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 
 7. Om de Verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de Website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.
 8. De Organisatie behoudt zich het recht voor de Website, of onderdelen daarvan,  tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website. De Organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schadevergoeding jegens Stemmers en/of Genomineerden gehouden zijn.  

7. Prijzen

 1. Op de Website wordt uitgelegd op welke wijze de Winnaars onder de Genomineerden worden bepaald. De Winnaars ontvangen de prijzen zoals beschreven op de Website.
 2. De gemeente- en provinciewinnaars ontvangen uiterlijk 17 juni 2019 via de mail een bericht dat ze gemeenten of provinciewinnaar geworden zijn. De landelijke winnaars worden in de week van 24 juni 2019 bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de landelijke titel, moet de club aanwezig zijn geweest op de juryavond voor de provinciewinnaars in de week van 18 juni 2019. De titel “Club van het Jaar” van de gemeente, provincie of van Nederland heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, met ingang van het moment van winnen.
 3. Prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld
 4. Prijzen vervallen indien de Winnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de Organisatie.

8. Persoonsgegevens 

 1. De Organisatie draagt er voor zorg dat alle persoonsgegevens die in het kader van de Verkiezing aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de Website is het privacybeleid van de Organisatie van toepassing. Voordat er kan worden deelgenomen aan de Verkiezing dient er te worden ingestemd met de privacyverklaring. Deze is te vinden op de Website.

9. Rapportages

De organisatie is gerechtigd om Genomineerden inzicht te bieden in de door Stemmers gegeven rapportcijfers, verbeterpunten en opmerkingen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

10. Aansprakelijkheid

 1. De Organisatie en haar Partners zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met deelname aan deze Verkiezing of gebruik van de Website.
 2. De Organisatie en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door dan wel verband houdende met de door haar uit te reiken prijzen. De Organisatie en al haar Partners zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald. 

11. Intellectueel Eigendom

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Organisatie en/of een der gelieerde Partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is Gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de Website te gebruiken in strijd met de Auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de Website door Gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

12. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De Organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de Website. 

13. Slotbepalingen

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie van de Verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het deelname aan de Verkiezing en gebruik van de Website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem. De Organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

14. Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de Website, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info[@]clubvanhetjaar.nl of per post: NOC*NSF, Postbus 302, 6800 AH Arnhem.

Volg ons
*lt;script*gt;!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '524637687727854'); fbq('track', 'PageView');*lt;/script*gt;*lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=524637687727854&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt;

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details