Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Update 16-03-2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing “Club van het Jaar” (hierna: “de Verkiezing”). De Verkiezing wordt georganiseerd door NOC*NSF, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09059703. Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 
 2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 
 3. Club: een in Nederland statutair gevestigde vereniging of stichting die actief is op het gebied van sport of cultuur aan de hierna beschreven deelnamevoorwaarden voldoet en waarop gedurende de stemperiode gestemd kan worden.
 4. Partners: Rabobank Nederland, Kunstbende, LKCA en DPG Media.
 5. Stemperiode: de periode van 19 april t/m 24 mei 2021 waarin Stemmers hun stem op een Club kunnen uitbrengen.
 6. Wildcard: toegangskaart die de jury uitreikt aan 1 sportclub en 1 cultuurclub. De twee Clubs met de Wildcard mogen samen met de provinciewinnaars meedingen naar de landelijke titel en bijbehorende prijzen. Voor het toekennen van de Wildcard kijkt de jury naar de opgegeven motivatie van de Clubs om Club van het Jaar te worden. Het aantal behaalde stemmen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
 7. Website: https://www.clubvanhetjaar.nl
 8. Gebruiker: gebruiker van de Website.
 9. Motivatie: argumentatie van de deelnemende Club waarom zij de titel ‘Club van het Jaar 2021’ verdienen. 

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Verkiezing en op ieder gebruik van de Website. Door deelname aan de Verkiezing als Club of als Stemmer en/of gebruik te maken van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3. Specificatie Verkiezing

 1. De Verkiezing heeft als doel sport- en cultuurclubs in de schijnwerpers te zetten, zodat duidelijk zichtbaar wordt wat de (veer)kracht en maatschappelijke relevantie van clubs is. De Verkiezing roept een winnaar uit in zowel de categorie sport als in de categorie cultuur.
 2. Clubs kunnen zich vanaf 22 maart t/m 5 mei 2021 online inschrijven via https://www.clubvanhetjaar.nl
 3. De Stemperiode loopt van 19 april t/m 24 mei 2021.
 4. In de week van 1 juni 2021 vindt de online juryavond plaats. Tijdens deze juryavond kunnen de 24 Provinciewinnaars en de 2 Clubs met een Wildcard hun verenigingsverhaal pitchen voor de jury.
 5. De landelijke winnaar ‘Sportclub van het Jaar’ en ‘Cultuurclub van het Jaar’ winnen een masterclass afgestemd op de behoefte van de vereniging en een professionele promovideo.  Alle gemeente- en provinciewinnaars ontvangen een online embleem. Dit online embleem mogen zij gedurende één jaar in hun communicatie inzetten.

4. Deelnamevoorwaarden Clubs
Om als Club aan de Verkiezing deel te kunnen nemen dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Aanmelding van de Club  heeft plaatsgevonden via het inschrijfformulier op de Website.
 2. Het aanleveren van een Motivatie is verplicht voor deelname. Zonder Motivatie kan een Club niet uitgeroepen worden tot gemeente,- provincie,- of landelijke winnaar of een Wildcard ontvangen.
 3. De Club is een statutair binnen Nederland gevestigde vereniging of stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en actief is op het gebied van sport of cultuur.
 4. Clubs in de categorie ‘sport’ zijn aangesloten bij een landelijke sportbond die op haar beurt aangesloten is bij NOC*NSF. Voor cultuurclubs (verenigingen, stichtingen of groepen) geldt dat hun kerntaak zich richt op het bieden van activiteiten op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd, in (één van) de disciplines dans, theater, muziek, circus, creatief schrijven of beeldende kunst. Clubs die zich met name richten op de organisatie van een terugkerend of eenmalig evenement zijn uitgesloten van deelname.
 5. De Club is financieel gezond en beschikt over een positief eigen vermogen.
 6. Aan de deelname aan de Verkiezing zijn, naast de gebruikelijk kosten voor toegang en gebruik van het internet, geen kosten verschuldigd.
 7. Clubs geven door deel te nemen aan de Verkiezing toestemming aan de organisatie om hun naam en/of logo, het opgegeven verenigingsverhaal bij de aanmelding, aangeleverd beeldmateriaal voor de juryavond, evenals mogelijke foto’s en video’s van de overhandiging van de prijs, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Verkiezing en toekomstige verkiezingen te gebruiken.  

5. Deelnamevoorwaarden Stemmer

 1. Deelnemen aan de Verkiezing is mogelijk voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 2. Van deelname aan het stemmen zijn uitgesloten:
  1. medewerkers van NOC*NSF of een van de Partners die direct in organisatorische zin betrokken zijn bij de Verkiezing;
  2. andere personen die op enigerlei wijze direct en/of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de Verkiezing.
 3. Aan deelname aan de Verkiezing zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang en gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.
 4. Een Stemmer mag in elke categorie maximaal 1 keer per e-mail een stem uitbrengen. Er kan pas een stem in de andere categorie worden uitgebracht, indien de eerder uitgebrachte stem is bevestigd. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.
 5. De organisatie heeft te allen tijde het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik of onsportieve deelname aan de Verkiezing, zonder opgaaf van redenen een Stemmer en/of een Club te diskwalificeren en uitgebrachte stemmen niet mee te tellen.

6. Voorwaarden gebruik Website

 1. De Website mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. 
 2. Het gebruik van de Website komt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.
 3. Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks op de Website zijn bedoeld ter informatie van de Gebruiker. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.
 4. Via deze Verkiezing kunt u eenvoudig uw vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de Verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 
 5. Om de Verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de Website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor de Website, of onderdelen daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schadevergoeding jegens Stemmers en/of Clubs gehouden zijn.  

7. Prijzen

 1. Op de Website wordt uitgelegd op welke wijze de winnaars worden bepaald. De winnaars ontvangen de prijzen zoals beschreven op de Website.
 2. De gemeente,- provincie-, en Wildcardwinnaars ontvangen uiterlijk 26 mei 2021 via e-mail een bericht dat ze gemeente,- provincie,- of Wildcardwinnaar geworden zijn. De landelijke winnaars worden in de week van 7 juni 2021 bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de landelijke titel, moet de Club deelnemen aan de online juryavond voor de provincie, - en wildcardwinnaars in de week van 1 juni 2021 en deelnemen aan de Awarduitreiking op 9 juni 2021. De titel “Club van het Jaar” van de gemeente, provincie of van Nederland heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, met ingang van het moment van winnen.
 3. Prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld

8. Persoonsgegevens 

 1. De organisatie draagt ervoor zorg dat alle persoonsgegevens die in het kader van de Verkiezing aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de Website is het privacybeleid van de organisatie van toepassing. Wilt u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, lees dan hier onze privacyverklaring.

9. Aansprakelijkheid

De organisatie en haar Partners zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met deelname aan deze Verkiezing of gebruik van de Website.

10. Intellectueel Eigendom

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of de Partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is Gebruikers onder geen beding toegestaan de Website te gebruiken in strijd met de Auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de Website door Gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

11. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de Website. 

12. Slotbepalingen

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de Verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het deelname aan de Verkiezing en gebruik van de Website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

13. Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de Website, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via vragen[@]clubvanhetjaar.nl.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst

*lt;script*gt;!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '524637687727854'); fbq('track', 'PageView');*lt;/script*gt;*lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=524637687727854&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt;

Voor enkele functies van deze website dient u cookies te accepteren - toon details